Algemene voorwaarden

Yo-Chi Bewegingsleer, Meditatie & Sport

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN
  De algemene voorwaarden van Yo-Chi Bewegingsleer, Meditatie & Sport, hierna te noemen; Yo-Chi, zijn van toepassing op alle aangeboden diensten van Yo-Chi. Tijdens het bezoeken van onze lessen of deelnemen aan het aanbod van Yo-Chi, gaan wij ervan uit dat u de algemene voorwaarden volledig accepteert. Yo-Chi behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen of in te trekken die zij noodzakelijk of
  geschikt acht voor de regulering van zichzelf of voor cliënten/deelnemers of opdrachtgevers.
  Kernwaarden:
  Yo-Chi is er voor iedereen die meer rust, balans, vreugde en energie wil ervaren in het leven of coaching nodig heeft om daar te komen. We creëren een sfeer waarin iedereen zich veilig en thuis kan voelen om zich te ontwikkelen op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch vlak.
  1.1 Contactgegevens
  Yo-Chi Bewegingsleer, Meditatie & Sport
  Contactpersoon: Nick, Niels Cordes
  Vestiging-adres (geen bezoekadres):
  Spant 126
  1628GR Hoorn
  Telefoonnummer: 0650648844
  E-mail: info@yo-chi.nl
  KVK-nummer: 81347359
  BTW-ID: NL003557535B18
  Rabobank: NLRABO0376825855
 2. EIGEN RISICO EN AANSPAKELIJKHEID
  2.1 Deelname aan de lessen of andere diensten van Yo-Chi geschieden volledig op eigen risico van de cliënt/deelnemer of opdrachtgever.
  2.2 Yo-Chi is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cliënt/deelnemer of opdrachtgever, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
  2.3 Elke cliënt/deelnemer of cursist is verplicht lichamelijk en/of psychische klachten te melden aan de docent.
  2.4 Cliënten/deelnemers of cursisten worden geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
  2.5 Cliënten/deelnemers accepteren het mogelijke risico van blessures tijdens het uitvoeren van sport of andere oefeningen. Wanner u deelneemt aan een oefening of trainingsprogramma bestaat de mogelijkheid van lichamelijk letsel. Als u deelneemt aan deze oefeningen en trainingen dan gaat u ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet, vrijwillig deelneemt en ermee instemt Yo-Chi en zijn instructeur te vrijwaren van alle claims of oorzaken van actie, bekend of onbekend, die voortvloeien uit deelname.
  2.6 Yo-Chi en zijn instructeur zijn geen erkende zorgverleners en hebben geen expertise in diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van welke aard dan ook, of bij het bepalen van het effect van een specifieke oefening op medische aandoening. De cliënt/deelnemer of opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk om bij klachten een arts of specialist te raadplegen.
  2.7 Elke cliënt/deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen en instructies plaatsvinden. Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uitgeschakeld te worden.
  2.8 Yo-Chi behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren als zij hiervoor gegronde redenen kent.
  2.9 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend als en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Yo-Chi.
  2.10 Voor cliënt/deelnemer of opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming of anderszins is Yo-Chi uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Yo-Chi.

2.11 In geval Yo-Chi jegens de cliënt/deelnemer of opdrachtgever tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
2.12 Client/deelnemer of opdrachtgever vrijwaart Yo-Chi voor aanspraken van derden.

 1. BETALING OF LIDMAATSCHAP
  3.1 Overeengekomen prijzen in offerte of mondelinge afspraken voor lessen, trainingen of workshops worden gefactureerd en volgens factuur overgemaakt.
  3.2 Abonnementen zijn niet overdraagbaar.
  3.3 Restitutie voor gemiste lessen/workshops/trainingen zonder afmelding is niet mogelijk.
  3.4 Wanneer een cliënt/deelnemer of opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Yo-Chi zich het recht tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 2. ANNULERINGSVOORWAARDEN
  4.1 De cliënt/deelnemer of opdrachtgever heeft het recht deelname aan een les, training of workshop te annuleren via mail of telefoon.
  4.2 Annulering binnen 14 dagen is kosteloos.
  4.3 Bij annulering van minimaal 12 weken voor de aanvang van een workshop, zullen er 50 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen 12 en 8 weken voor aanvang wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
  4.4 Bij annulering van 8 weken of minder voor aanvang van een workshop wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht. Indien de wens en mogelijkheid voor doorschuiven er is dan gaat dit in overleg met de instructeur van Yo-Chi.
  4.5 Als een training of workshop door Yo-Chi wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege onder-inschrijving dan krijgt u hier zo spoedig mogelijk bericht over en wordt het eventuele al betaalde lesgeld binnen 14 dagen geretourneerd.
  4.6 Annulering van een reeks van workshops/trainingen is alleen mogelijk voor aanvang van de eerste lesdag in de reeks.
  4.7 Het aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen.
  4.8 De cliënt/deelnemer of opdrachtgever dient bij het inschrijven c.q. sluiten van de overeenkomst met Yo-Chi alle relevante gegevens verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de cliënt/ deelnemer of opdrachtgever is Yo-Chi niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de cliënt, deelnemer of opdrachtgever.
  4.9 Bij uitval tijdens een training of workshop wordt geen lesgeld gerestitueerd.
  4.10 Beëindigt of onderbreekt de cliënt, deelnemer of opdrachtgever tussentijds de lessen, training of workshop of
  neemt hij/zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling.
  4.11 Als het volledige cursusgeld nog niet is voldaan bij te late annulering, is de cliënt, deelnemer of opdrachtgever verplicht de nog openstaande bedragen te voldoen zoals is overeengekomen.
  4.12 Yo-Chi kan een deelnemer/cliënt verzoeken het programma te verlaten en de inschrijving te annuleren als het gedrag van de cliënt/deelnemer ontoelaatbaar is of de ethische richtlijnen van Yo-Chi worden overschreden.
  4.13 Prijswijziging
  Yo-Chi behoudt zich de vrijheid de cursusgelden en de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen op grond van overheidsmaatregelen, welke wijzigingen van toepassing zullen zijn op al tot stand gekomen overeenkomsten. Bij tussentijdse prijswijzigingen heeft de cliënt/deelnemer of opdrachtgever het recht op kosteloze opzegging en terugvordering van reeds betaalde gelden waar nog geen diensten voor zijn verleend.
  4.14 Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Yo-Chi liggende of elk voor hem redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Yo-Chi uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: overlijden, acute ziekte, veiligheid, beperkende overheidsmaatregelen, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie diensten worden ontvangen. In geval van overmacht heeft Yo-Chi het recht, hetzij de nakoming van zijn
  verplichtingen jegens cliënten/deelnemers of opdrachtgevers op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelfs tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Mocht een training, les of workshop verplaats worden door overmacht en de cliënt of deelnemer kan niet meedoen op de nieuwe datum dan is er geen recht op restitutie. Zij kunnen op een later tijdstip de training, les of workshop volgen.

4.15 In geval van overlijden van de eigenaar van Yo-Chi zullen de erfgenamen zorgen voor de correcte afhandeling van eventuele terugbetalingen.

 1. KWALITEITSZORG
  Yo-Chi besteedt veel zorg en aandacht aan de kwaliteit van het aanbod. De kwaliteit van het aanbod kant het beste beoordeeld worden door de cliënten en deelnemers. Daarom vraagt de instructeur aan het einde van een workshop of training deze te evalueren dit kan mondeling of via een evaluatieformulier dit omdat uw mening zeer op prijs wordt gesteld en uw feedback wordt gebruikt om toekomstige workshops en trainingen te verbeteren. Uw gegevens worden met zorg en vertrouwelijk behandeld.
  5.1 Openingstijden en bereikbaarheid
  Yo-Chi is op werkdagen bereikbaar voor vragen van 9.00 tot 17.00. Telefonisch of per e-mail. Op feestdagen zijn wij niet bereikbaar.
  5.2 Privacygevoelige informatie wordt niet verstrekt.
 2. Aanmelding en inschrijving
  6.1 Algemeen
  Yo-Chi verzorgt verschillende sportlessen zoals verscheidene vormen bewegingsleer/yoga, tai chi, qi gung, stillness in motion, kickboksen, kracht/duur of intervaltraining, meditatie, coaching en recreatieonderwijs.
  6.2 Contactpersonen
  De contactpersoon voor trainingen, lessen en workshops is Nick Cordes bereikbaar op +31650648844 Of info@yo-chi.nl
  6.3 De trainingen kunnen per niveau worden aangepast en zijn geschikt voor iedereen die wil ervaren, begrijpen of al beoefenaars zijn.
  6.4 Aanmelding en Inschrijving
  Je meldt je aan voor een les, training of workshop via de e-mail of door je aan te melden per telefoon. Je krijgt dan per mail bericht of je staat ingeschreven. Je wordt definitief ingeschreven als de volledige betaling of aanbetaling (in overleg) ontvangen is, daarnaast is facturatie mogelijk op afspraak. De overeenkomst tussen Yo-Chi en de cliënt/deelnemer of opdrachtgever komt tot stand door het inschrijven via de e-mail.
  6.5 Beëindiging inschrijving
  Als de cliënt/deelnemer of opdrachtgever zijn/haar deelname in de workshop/training wenst te annuleren dient dit aan Yo-Chi doorgegeven te worden. De cliënt/ deelnemer of opdrachtgever heeft het recht deelname aan een workshop/ training te annuleren doch echter per mail, annulering kan financiële consequenties hebben: zie paraaf 4 van deze algemene voorwaarden.
 3. TRAINING
  7.1 Bij Yo-Chi worden verschillende trainingen/workshops gegeven en zij zetten zich daarbij in voor kwaliteit en
  zorg. Yo-Chi zal de cliënt, deelnemer of opdrachtgever zodanig ondersteunen dat de studievoortgang gefaciliteerd wordt en de ontwikkeling tot zelfstandigheid bevorderd wordt. Voor alle vragen over de voortgang of eventuele problemen kan met de instructeur van Yo-Chi contact worden opgenomen.
 4. LESGELD EN OVERIGE KOSTEN
  8.1 Lesgeld
  Je wordt definitief ingeschreven voor de training/workshop als de volledige betaling ontvangen is of eventuele aanbetaling (in overleg met de instructeur) gedaan is. Indien facturatie samen overeengekomen is wordt er betaald volgens factuur zoals de Wet Omzetbelasting voorschrijft. Ook voor trainingen/ workshops kan een factuur aangevraagd worden. Je dient eventueel rekening te houden met bijkomende kosten voor vervoer en lunch, deze zijn niet inbegrepen in de workshops/trainingen. Rondom Yo-Chi’s locatie is het mogelijk betaald parkeren, deze kosten zijn niet inbegrepen in de te verreken gelden. Ook vervoerskosten zijn niet inbegrepen.
 5. KLACHTENPROCEDURE
  9.1 Klachtenafhandeling
  Als u klachten heeft over inhoudelijke zaken betreffende de workshop/training of instructeur dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk zodat we de situatie snel kunnen oplossen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Je kunt contact opnemen via e-mail of persoonlijk met de instructeur en je klacht melden. Houd er rekening mee dat Yo-Chi niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het individuele gedrag van een andere persoon, cliënt of deelnemer. Als u hier niet naar tevredenheid uitkomt dan kan je de volgende klachtenprocedure volgen. Yo-Chi Bewegingsleer, Meditatie & Sport Spant 126 1628GR Hoorn +31650648844 K.V.K. N.R. 81347359 Rabobank NL32RABO0376825855 t.a.v. N.M. Cordes BTW-ID NL003557535B18 E-Mail info@yo-chi.nl
  Stap 1:
  Een klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 4 weken nadat de handeling is verricht of het besluit is
  genomen. Dien uw schriftelijke klacht in via post of digitaal in bij Yo-Chi Bewegingsleer, Meditatie & Sport
  (info@yo-chi.nl of Spant 126 1628GR Hoorn). Binnen 4 weken wordt dan gereageerd op uw klacht. Omschrijf uw klacht duidelijk en helder. De klacht wordt door u ondertekend en bevat ten minste: naam, adres, woonplaats en training; een vermelding van degene die de bestreden handeling/besluit heeft verricht/genomen; Een duidelijke omschrijving van de handeling of het besluit waarop de klacht betrekking heeft; de datum waarop de handeling plaatsvond of het besluit werd genomen dan wel ter kennis van de cliënt/deelnemer of opdrachtgever werd gebracht en de maatregel die naar het oordeel van de cliënt/deelnemer of opdrachtgever behoort te worden getroffen. Indien u akkoord gaat met de uitspraak, beschouwen wij uw klacht als afgehandeld.
  Stap 2:
  Beroep bij een onafhankelijke derde. Als u samen met Nick, Niels Cordes geen overeenstemming kan bereiken over de betreffende klacht kunt u of wij een onafhankelijke derde persoon inschakelen: Kevin Schouten van Fysiotherapie Re-Aktief paramedisch centrum.
  Hij is gespecialiseerd fysiotherapeut, contact: Re-Aktief, paramedisch centrum info@re-aktief.nl t.a.v. Kevin Schouten
  of Zesstedenweg 338 1613KJ Grootebroek. Het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon is bindend voor wel de cliënt/deelnemer of opdrachtgever als voor Yo-Chi (alle voortvloeiende kosten die gemaakt zullen worden zijn voor uw eigen rekening en kunnen wellicht gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.) Dhr. Schouten zal zorgdragen voor een onafhankelijk en op zichzelf staand onderzoek bij Re-Aktief.
  De klachtenfunctionaris van Yo-Chi Bewegingsleer, Meditatie & Sport blijft altijd neutraal en gaat op zoek naar een oplossing voor jouw klacht. Hierbij werkt hij met hoor en wederhoor, wat betekent dat hij in gesprek gaat met de persoon of personen over wie de klacht gaat. Alle gesprekken worden altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. BEWAARTERMIJN: De klachtenfunctionaris draagt zorg voor een goede registratie en archivering van de ingediende klachten. Alle bescheiden met betrekking tot een klacht worden in een dossier opgeslagen en maximaal twee jaar bewaard.
  9.2 Toepasselijkheid en geschillen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yo-Chi Bewegingsleer, Meditatie & Sport betreffende deelname of opdracht tot het houden van workshops/trainingen of andere vormen van opdrachten, dan wel advisering in de ruimste zin des woords. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vesteging van Yo-Chi met uitzondering van, onder voorbehoud van hogere voorziening. Yo-Chi Bewegingsleer, Meditatie & Sport Kamer van Koophandel te Alkmaar KVK nummer: 81347359/ BTW-ID: NL003557535B18